head01

  

  ข่าวและประกาศ

  Picture of ธนภัทร นาคิน
  (ด่วน) ประกาศรายชื่อผู้สอบ (นศ.รหัส 59) และการสอบวัดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2563
  by ธนภัทร นาคิน - Tuesday, 7 April 2020, 10:15 PM
   

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ ข้อที่ ให้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปลี่ยนแปลงการสอบวัดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อั...

  Read the rest of this topic
  (199 words)
  Picture of ธนภัทร นาคิน
  แนวปฏิบัติ การสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตลักษณ์ไอที) ครั้งที่ 2/2563
  by ธนภัทร นาคิน - Monday, 9 March 2020, 1:37 PM
   

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดการสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตลักษณ์ไอที) ครั้งที่ 2/2563 เฉพาะกลุ่มรหัสนักศึกษา 58-59 ที่ยังสอบ "ไม่ผ่าน" ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

         จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารห...

  Read the rest of this topic
  (316 words)
  Picture of รัตนาภรณ์ ศรีหาพล
  ประชาสัมพันธ์สื่อการจัดการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  by รัตนาภรณ์ ศรีหาพล - Thursday, 4 May 2017, 1:45 PM
   

   

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา  สร้างทางเลือกในการศึกษาและเอื้ออำนวยความสะดวกต่อผู้เรียน โดยการใช้รูปแบบของการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด ในลักษณะของรายวิชาหรือหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้เนื้อหาจากวิดีทัศน์และทรัพยากรการเรียนรู้อื่น ๆ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ฝึกฝนตนเองได้แบบไม่มีข้อจำกัด...Read the rest of this topic
  (97 words)