Available courses

รายวิชานี้ เป็นการบันทึกวิดีโอติวเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนในโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก (O-Net) ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค. 2565 - 3 ก.พ. 2566

รายวิชานี้ เป็นการบันทึกวิดีโอติวเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 | ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายวิชานี้ เป็นการบันทึกวิดีโอติวเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 | ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายวิชานี้ เป็นการบันทึกวิดีโอติวเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 | ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายวิชานี้ เป็นการบันทึกวิดีโอติวเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 | ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา