Kursus yang tersedia

  ภาษาไทย ป.6

  รายวิชานี้ เป็นการบันทึกวิดีโอติวเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนในโครงกา...
  Course

  วิทยาศาสตร์ ป.6

  รายวิชานี้ เป็นการบันทึกวิดีโอติวเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนในโครงกา...
  Course

  คณิตศาสตร์ ป.6

  รายวิชานี้ เป็นการบันทึกวิดีโอติวเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนในโครงกา...
  Course

  ภาษาอังกฤษ ป.6

  รายวิชานี้ เป็นการบันทึกวิดีโอติวเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนในโครงกา...
  Course

  หลักสูตรการทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

  วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลาการสายสนับสนุน (วิชาชีพหรือวิชาชีพเฉพาะ) ม...
  Course

  หลักสูตรการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  ชื่อหลักสูตร: การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวัตถ...
  Course