ข่าวและประกาศ

ประกาศรายชื่อและตารางสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี (รอบพิเศษ/2560)

ประกาศรายชื่อและตารางสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี (รอบพิเศษ/2560)

by ผู้ดูแลระบบ (Admin) -
Number of replies: 0

สอบไอที รอบพิเศษ/2560

---ท่านสามารถดูรายชื่อและตารางสอบได้ที่เว็บไซต์ http://ccenter.yru.ac.th/ite/view/565

ให้นักศึกษา ดังหัวข้อต่อไปนี้

1. นักศึกษาที่ทำบันทึกขออนุญาตไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด (เมื่อเดือนมีนาคม) และ
2. นักศึกษา รหัส 56 ที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์

ให้มาสอบในวันที่ 10 เมษายน 2560  เวลา 09.00 - 10.30 น. อาคาร 25 ตามวัน เวลา ที่กำหนด
*ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเวลาสอบ 30 นาที