ข่าวและประกาศ

ให้นักศึกษารหัส 58 เข้าปฐมนิเทศเพื่อเตรียมสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านเทคโนโลยี

 
Picture of ผู้ดูแลระบบ (Admin)
ให้นักศึกษารหัส 58 เข้าปฐมนิเทศเพื่อเตรียมสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านเทคโนโลยี
by ผู้ดูแลระบบ (Admin) - Thursday, 22 December 2016, 2:07 PM
 

58-2560

        ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองบริการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะดำเนินการสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนั้น จึงจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษารหัส 58 เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมสอบวัดระดับความรู้ด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันพุธ ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560 โดยแบ่งการปฐมนิเทศออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้

       รุ่นที่ 1  คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ        เวลา 13.00-14.30 น.

       รุ่นที่ 2  คณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะครุศาสตร์                 เวลา 15.00-16.30 น.

       ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ โทรศัพท์(ภายใน) 23200 เว็บไซต์ center.yru.ac.th/ite

หมายเหตุ กิจกรรมบังคับ ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษามาด้วย