ข่าวและประกาศ

>> ประกาศนักศึกษา รหัส 61-63 ลงทะเบียนเรียน “รายวิชาการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที)”

 
รูปภาพของฟาติน สะนิ
>> ประกาศนักศึกษา รหัส 61-63 ลงทะเบียนเรียน “รายวิชาการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที)”
โดย ฟาติน สะนิ - Friday, 18 December 2020, 9:57AM
 

             ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รหัสนักศึกษา 61-63) ลงทะเบียนเรียน “รายวิชาการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที)” ผ่านระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา (YRU e-Training)  เว็บไซต์ https://etraining.yru.ac.th/ โดยกำหนดให้นักศึกษาลงทะเรียน ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
             นักศึกษาจะต้องเรียนรู้รายวิชาที่ ลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยมี เนื้อหา แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - วันที่ 31 มีนาคม 2564 และประกาศผลการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ http://e-tranining.yru.ac.th และ eduservice.yru.ac.th/exam นักศึกษาสามารถปริ้นท์เกียรติได้ด้วยตนเอง

** สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
    คุณฟาติน สะนิ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 087-2929139