ข่าวและประกาศ

(ด่วน) ประกาศรายชื่อผู้สอบ (นศ.รหัส 59) และการสอบวัดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2563

(ด่วน) ประกาศรายชื่อผู้สอบ (นศ.รหัส 59) และการสอบวัดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2563

by ธนภัทร นาคิน -
Number of replies: 0

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ ข้อที่ ให้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปลี่ยนแปลงการสอบวัดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตลักษณ์เก่งไอทีครั้งที่ 2/2563 ดังนี้

1. เปลี่ยนการสอบแบบเดิม เป็น การสอบออนไลน์ ผ่านระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Training) ภายใต้ชื่อ URL คือ etraining.yru.ac.th

2. เปลี่ยนแปลงวันที่และเวลาสอบ จากเดิม วันที่ 8 – 9 เมษายน พ..2563 เป็น วันพฤหัสบดี ที่ เมษายน พ.. 2563 เวลา 13.30 – 15.00 .

3. รายวิชาที่นักศึกษาต้องเข้ารับการสอบวัดความรู้ผ่านระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Training) คือวิชา ข้อสอบอัตลักษณ์เก่งไอที ครั้งที่ 2/2563 สำหรับ (นักศึกษารหัส 59) หรือคลิกลิงก์ https://etraining.yru.ac.th/course/view.php?id=39


สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัย :

         -ระบบลงทะเบียนสอบ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 20 โทรศัพท์ภายใน 13000

         -ระบบฝึกอบรม (YRU e-Training) งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 23200