ข่าวและประกาศ

แนวปฏิบัติ การสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตลักษณ์ไอที) ครั้งที่ 2/2563

แนวปฏิบัติ การสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตลักษณ์ไอที) ครั้งที่ 2/2563

โดย ธนภัทร นาคิน -
Number of replies: 0

      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดการสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตลักษณ์ไอที) ครั้งที่ 2/2563 เฉพาะกลุ่มรหัสนักศึกษา 58-59 ที่ยังสอบ "ไม่ผ่าน" ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

       จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารหัสนักศึกษา 58-59 เฉพาะนักศึกษาที่สอบ "ไม่ผ่าน" ดำเนินการเพื่อสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตลักษณ์ไอที) ครั้งที่ 2/2563 ดังนี้

       1. นักศึกษาลงทะเบียนการสอบ ได้ที่เว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac.th/exam ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มีนาคม พ.ศ.2563 นี้ 

       2. นักศึกษาเข้าศึกษาใน รายวิชามาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 59) ภายในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 ผ่านระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Training) เว็บไซต์ https://etraining.yru.ac.th โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์โดยมีผลคะแนนรวมทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยการเรียนรู้ ถึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ

       3. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563 ผ่านรายวิชาในระบบฝึกอบรม (YRU e-Training) หรือทางเว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac.th/  โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

            3.1  นักศึกษามีจำนวนชั่วโมงการเข้าศึกษาในรายวิชามาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบฝึกอบรมรวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยชั่วโมง และสอบผ่านเกณฑ์โดยมีผลคะแนนรวมทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

            3.2  นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อ 3.1 ต้องลงทะเบียนสอบวัดความรู้ในปีการศึกษาถัดไป

       4. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบตามประกาศเข้าสอบวัดความรู้สมรรถนะตามอัตลักษณ์ (ด้านไอที) ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ประกาศ


สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัย :

         -ระบบลงทะเบียนสอบ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 20 โทรศัพท์ภายใน 13000

         -ระบบฝึกอบรม (YRU e-Training) งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 23200