ข่าวและประกาศ

ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562

 
รูปภาพของศุภางค์ อุลมัย อุลมัย
ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562
โดย ศุภางค์ อุลมัย อุลมัย - Friday, 9 August 2019, 3:42PM
 

ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องสอบ

สอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562