วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้บุคลาการสายสนับสนุน (วิชาชีพหรือวิชาชีพเฉพาะ) มีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมการและทำผลงานวิชาการ
 2. เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดทำผลงานวิชาการเพื่อประกอบการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ

ชื่อหลักสูตร: การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างเจตคตที่ดีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรใหม่
 2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักขององค์กร ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม 
 3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่และอาชีพแก่บุคลากรใหม่

เนื้อหา/กิจกรรม

 1. แนะนำมหาวิทยาลัยและผู้บริหาร 
 2. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
 3. หลักธรรมาภิบาลและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 4. ศึกษาพื้นที่การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น (แม่ลาน และเบตง)
 5. การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม
 6. ความก้าวหน้าในอาชีพและการบริหารสัญญา

ระยะเวลา  18  ชั่วโมง