ข่าวและประกาศ

รูปภาพของฟาติน สะนิ
>> ประกาศนักศึกษา รหัส 61-63 ลงทะเบียนเรียน “รายวิชาการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที)”
โดย ฟาติน สะนิ - Friday, 18 December 2020, 9:57AM
 

             ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รหัสนักศึกษา 61-63) ลงทะเบียนเรียน “รายวิชาการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที)” ผ่านระบบ...
อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(162 คำ)
รูปภาพของธนภัทร นาคิน
(ด่วน) ประกาศรายชื่อผู้สอบ (นศ.รหัส 59) และการสอบวัดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2563
โดย ธนภัทร นาคิน - Tuesday, 7 April 2020, 10:15PM
 

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ ข้อที่ ให้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปลี่ยนแปลงการสอบวัดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อั...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(199 คำ)
รูปภาพของธนภัทร นาคิน
แนวปฏิบัติ การสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตลักษณ์ไอที) ครั้งที่ 2/2563
โดย ธนภัทร นาคิน - Monday, 9 March 2020, 1:37PM
 

      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดการสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตลักษณ์ไอที) ครั้งที่ 2/2563 เฉพาะกลุ่มรหัสนักศึกษา 58-59 ที่ยังสอบ "ไม่ผ่าน" ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

       จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารห...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(316 คำ)