F e-Training

s01 s02 o01

  ข่าวและประกาศ

  รูปภาพของศุภางค์ อุลมัย อุลมัย
  ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562
  โดย ศุภางค์ อุลมัย อุลมัย - Friday, 9 August 2019, 3:42PM
   

  ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องสอบ

  สอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562

  วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562


  รูปภาพของธนภัทร นาคิน
  ให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562
  โดย ธนภัทร นาคิน - Monday, 15 July 2019, 2:18PM
   


          มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษารหัส 58-60 (เฉพาะคนที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์) ลงทะเบียนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสอบอัตลักษณ์ไอที ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามประกาศมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac....อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (124 คำ)
  รูปภาพของรัตนาภรณ์ ศรีหาพล
  ประชาสัมพันธ์สื่อการจัดการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  โดย รัตนาภรณ์ ศรีหาพล - Thursday, 4 May 2017, 1:45PM
   

   

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา  สร้างทางเลือกในการศึกษาและเอื้ออำนวยความสะดวกต่อผู้เรียน โดยการใช้รูปแบบของการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด ในลักษณะของรายวิชาหรือหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้เนื้อหาจากวิดีทัศน์และทรัพยากรการเรียนรู้อื่น ๆ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ฝึกฝนตนเองได้แบบไม่มีข้อจำกัด...อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (97 คำ)