F e-Training

s01 s02 o01

  ข่าวและประกาศ

  รูปภาพของรัตนาภรณ์ ศรีหาพล
  ประชาสัมพันธ์สื่อการจัดการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  โดย รัตนาภรณ์ ศรีหาพล - Thursday, 4 May 2017, 1:45PM
   

   

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา  สร้างทางเลือกในการศึกษาและเอื้ออำนวยความสะดวกต่อผู้เรียน โดยการใช้รูปแบบของการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด ในลักษณะของรายวิชาหรือหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้เนื้อหาจากวิดีทัศน์และทรัพยากรการเรียนรู้อื่น ๆ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ฝึกฝนตนเองได้แบบไม่มีข้อจำกัด...อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (97 คำ)
  รูปภาพของผู้ดูแลระบบ (Admin)
  แจ้งเตือน หากนักศึกษาเข้าสู่ระบบแล้ว ติดหน้าแก้ไขประวัติส่วนตัว
  โดย ผู้ดูแลระบบ (Admin) - Wednesday, 12 April 2017, 11:05AM
   
  หากนักศึกษาเข้าสู่ระบบฝึกอบรม (e-Training) กรุณา อย่าแก้ไขประวัติส่วนตัวหรืออีเมลทั้งสิ้น เพราะระบบใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลาง
         - เมื่อเข้าสู่ระบบ ให้นักศึกษาคลิกเมนู หน้าแรกของเว็บไซต์ 
       
   - เลือกไอคอน for Student เพื่อเลือกรายวิชาที่ต้องการเรียนรู้อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (48 คำ)
  รูปภาพของผู้ดูแลระบบ (Admin)
  ประกาศรายชื่อและตารางสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี (รอบพิเศษ/2560)
  โดย ผู้ดูแลระบบ (Admin) - Friday, 7 April 2017, 11:53AM
   

  สอบไอที รอบพิเศษ/2560

  ---ท่านสามารถดูรายชื่อและตารางสอบได้ที่เว็บไซต์ http://ccenter.yru.ac.th/ite/view/565

  ให้นักศึกษา ดังหัวข้อต่อไปนี้

  1. นักศึกษาที่ทำบันทึกขออนุญาตไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด (เมื่อเดือนมีนาคม) และ
  2. นักศึกษา รหัส 56 ที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์

  ให้มาสอบในวันที่ 10 เมษายน 2560  เวลา 09.00 - 10.30 น. อาค...

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (80 คำ)