F e-Training

s01 s02 o01

  ข่าวและประกาศ

  Gambar ผู้ดูแลระบบ (Admin)
  การทำข้อสอบ สอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/60
  by ผู้ดูแลระบบ (Admin) - Tuesday, 1 August 2017, 11:27 AM
   

  itt

  Gambar ผู้ดูแลระบบ (Admin)
  สอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/60
  by ผู้ดูแลระบบ (Admin) - Friday, 7 July 2017, 2:13 PM
   

  exam2-60

  Gambar รัตนาภรณ์ ศรีหาพล
  ประชาสัมพันธ์สื่อการจัดการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  by รัตนาภรณ์ ศรีหาพล - Thursday, 4 May 2017, 1:45 PM
   

   

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา  สร้างทางเลือกในการศึกษาและเอื้ออำนวยความสะดวกต่อผู้เรียน โดยการใช้รูปแบบของการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด ในลักษณะของรายวิชาหรือหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้เนื้อหาจากวิดีทัศน์และทรัพยากรการเรียนรู้อื่น ๆ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ฝึกฝนตนเองได้แบบไม่มีข้อจำกัด...Read the rest of this topic
  (97 perkataan)