F e-Training

s01 s02 o01

  ข่าวและประกาศ

  Picture of ผู้ดูแลระบบ (Admin)
  การสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้ง ที่ 1/2561
  by ผู้ดูแลระบบ (Admin) - Tuesday, 20 February 2018, 10:21 AM
   


  Picture of ผู้ดูแลระบบ (Admin)
  การทำข้อสอบ สอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/60
  by ผู้ดูแลระบบ (Admin) - Tuesday, 1 August 2017, 11:27 AM
   

  itt

  Picture of ผู้ดูแลระบบ (Admin)
  สอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/60
  by ผู้ดูแลระบบ (Admin) - Friday, 7 July 2017, 2:13 PM
   

  exam2-60